• 012 / 7643 153
  • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Пон - Пет 07 - 15

• Уверење о коришћењу права
• Уверење о некоришћењу права
• Уверење о праву трећег детета.
• Уверење на двојезичним обрасцима ради права истих радника у иностранству.
За свако право и свако тражење претходи попуњавање одговарајућег захтева и давање одређених података
Детаљне информација се могу добити у Општинском услужном центру.
Контакт ТЕЛЕФОН 012/ 643-172Право могу остварити деца која редовно похађају основну школу, односно редовно бораве у предшколској установи, уз услов: да дете живи у материјално угроженој породици или да је дете у породици треће по редоследу рођења. Финансијска подршка се пружа за накнаду исхране деце школског и предшколског узраста и за новорођену децу.

Потребна документација за накнаду исхране за децу школског и предшколског узраста:
- за дете из материјално угрожене породице:
• Захтев за признавање права,
• Решење Центра за социјални рад о признавању права на материјално обезбеђење или решење Општинске управе о признавању права на дечји додатак,
• Потврда основне школе да је дете редован ученик, односно предшколске установе да редовно борави у установи
• Уверење о заједничком домаћинству надлежне МК.

- за дете које је у породици треће по редоследу рођења:
• Захтев за признавање права,
• Уверење о заједничком домаћинству надлежне МК,
• Изводи из матичне књиге рођених за сву децу у породици
• Потврда основне школе да је дете редован ученик, односно предшколске установе да редовно борави у установи.

Право на новчану помоћ за новорођену децу остварује мајка за своје прво, друго, треће и четврто дете, под условом да има пребивалиште на територији општине Жагубица и да испуњава остале услове за остваривање права на родитељски додатак прописане Законом о финансијској подршци породици са децом. Помоћ се исплаћује једнократно, у висини од 5.000,оо динара.

Потребна документација за новчану помоћ за новорођену децу:
• захтев за признавање права (образац захтева добија се бесплатно у писарници),
• решење о признавању права на родитељски додатак по републичким прописима


Pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta ima majka deteta, a pod određenim uslovima i otac deteta, jedan od usvojilaca, hranitelj ili staratelj deteta, koji ovo pravo ostvaruju kao zaposleni kod poslodavca (pravna i fizička lica) i kao lica koja samostalno obavljaju delatnost (nemaju druge zaposlene).
 
Potrebna dokumentacija:
•    Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, ili zahtev za ostvarivanje prava na porodiljsko odsustvo (obrazac se dobija besplatno u pisarnici), 
•    Izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad – doznaka (original), 
•    Fotokopija zdravstvene knjižice, 
•    Izvodi iz matične knjige rođenih za svu decu, 
•    Rešenje poslodavca o pravu na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta, ili rešenje poslodavca o pravu na porodiljsko odsustvo, 
•    Potvrda poslodavca o dužini radnog staža neprekidno i neposredno pre ostvarivanja prava na porodiljsko odsustvo, 
•    Rešenje nadležnog organa o privremenom zatvaranju radnje, odnosno o privremenom poveravanju obavljanja te delatnosti drugom licu (podnosi majka koja samostalno obavlja delatnost), 
•    Uverenje poreske uprave o mesečnoj osnovici na koju se plaćaju doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje za mesec koji prethodi mesecu u kome je započeto korišćenje odsustva, i po isteku godine, u roku od tri meseca o konačnoj osnovici (podnosi majka koja samostalno obavlja delatnost), 
•    Lična izjava da u vreme trajanja odsustva neće obavljati istu, ili drugu delatnost (podnosi majka koja samostalno obavlja delatnost).
 
-    Oslobođeno plaćanja takse
 
Detaljne informacija se mogu dobiti u Opštinskom uslužnom centru.
Kontakt TELEFON 012/ 643-172

Право на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета остварује један од родитеља, усвојилац, хранитељ, или старатељ (са пуним или половином радног времена) за дете млађе од 5 година коме је неопходна посебна нега због тешког степена психофизичке ометености.
Потребна документација:
• Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета (образац се добија бесплатно у писарници),
• Акт о разврставању детета (мишљење комисије о степену психофизичке ометености детета),
• Извештај о привременој спречености за рад ради посебне неге детета (дознака лекара педијатра),
• Здравствена књижица мајке, односно подносиоца захтева (фотокопија),
• Извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици,
• Решење послодавца о праву на одсуство са рада ради посебне неге детета,
• Потврда послодавца о дужини радног стажа непрекидно и непосредно пре остваривања права на породиљско одсуство,
• Решење надлежног општинског органа о привременом затварању радње, односно о привременом оверавању обављања те делатности другом лицу (прилаже подносилац захтева који самостално обавља делатност),
• Уверење пореске управе о месечној основици на коју се плаћају доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање за месец који претходи месецу у коме је започето коришћење одсуства, и по истеку године, у року од три месеца о коначној основици (прилаже подносилац захтева који самостално обавља делатност),
• Лична изјава да у време трајања одсуста корисник права неће обављати исту, или другу делатност (прилаже подносилац захтева који самостално обавља делатност)

- Ослобођено плаћања таксе

Детаљне информација се могу добити у Општинском услужном центру.
Контакт ТЕЛЕФОН 012/ 643-172


Право на родитељски додатак остварује мајка за прво, друго, треће и четврто дете. Уместо мајке, под одређеним условима, ово право остварује и отац. Родитељски додатак се исплаћује за прво дете једнократно, а за друго, треће и четврто дете исплаћује се у 24 једнаке месечне рате.
Потребна документација:
• Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке (образац се добија бесплатно у писарници, а подноси се најкасније до навршених три месеца живота детета),
• Извод из матичне књиге рођених за сву своју децу (изводи не могу бити старији од шест месеци),
• Уверење о држављанству Републике Србије за себе (уверење не може бити старије од 6 месеци), фотокопија личне карте,
• Фотокопија здравствене књижице,
• Фотокопија своје личне карте и личне карте брачног друга
• Уверење надлежног органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев, да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску или старатељску породицу или дата на усвајање и да мајка није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења,
• Две фотокопије картице текућег рачуна или прве стране штедне књижице код Поштанске штедионице или финансијских организација овлашћених за исплату родитељског додатка (документи гласе на подносиоца захтева лично)

Када је отац подносилац захтева:

Потребна документација:
• Захтев за остваривање права на родитељски додатак оца (образац се добија бесплатно у писарници, а подноси се најкасније до навршених три месеца живота детета),
• Доказ да је мајка умрла (извод из матичне књиге умрлих) или напустила дете (уверење органа старатељства) или теже болесна (потврда надлежне здравствене установе) или лишена пословне способности (судско решење) или на издржавању казне затвора (потврда казнено поправне установе о почетку и завршетку казне),
• Извод из матичне књиге рођених за сву своју децу као и децу мајке детета за које се подноси захтев (изводи не могу бити старији од шест месеци),
• Фотокопија личне карте за себе и мајку детета,
• Фотокопија здравствене књижице за себе и мајку детета,
• Уверење о држављанству
• Уверење надлежног органа старатељства да отац непосредно брине о детету за које је поднео захтев,
• Уверење да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску или старатељску породицу или дата на усвајање и да отац није лишен родитељског права у односу на децу претходног реда рођења,
• Две фотокопије картице текућег рачуна или прве стране штедне књижице код Поштанске штедионице или финансијских организација овлашћених за исплату родитељског додатка (документи гласе на подносиоца захтева лично)
о Ослобођено плаћања таксе

Детаљне информација се могу добити у Општинском услужном центру.
Контакт ТЕЛЕФОН 012/ 643-172


© 2022 Општина Жагубица
design by XB