ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА

srbija gradi

Обједињена процедура

Првог дана марта месеца ступиле су на снагу одредбе Закона о планирању и изградњи које предвиђају обједињену процедуру за издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. овог Закона.

Обједињена процедура укључује издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи, издавање локацијских услова,пријаву радова, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфрструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења а услов су за изградњу објеката односно издавања локацијаских услова, грађевинске и употребне дозволе из надлежности општине Жагубица.

Ова процедура предвиђена је новим Законом о планирању и изградњи са циљем да се на лакши, бржи и једноставнији начин омогући грађанима да у што краћем року дођу до неопходног одобрења за градњу.

 


 

ТАРИФНИК

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

.

Скупштина Општине Жагубица

Трг Ослобођења 1

012/7643-153

opstinazagubica@ beotel.net

Logo donji