Израда пројектне документације за изградњу пута Осаница - Кучево

 

Линкови за преузимање налазе се испод документа

 

 

Назив наручиоца: Општинска управа Жагубица
Адреса наручиоца: 12320 Жагубица, трг Ослобођења бр. 1.
Интернет страница наручиоца: www.zagubica.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Услуге

 

 

budža1

.

Скупштина Општине Жагубица

Трг Ослобођења 1

012/7643-153

opstinazagubica@ beotel.net

Logo donji