Грађевинска дозвола

Грађевинска дозвола се издаје решењем. Њен саставни део је главни пројекат, са свим потребним подацима за грађење објекта.

Захтев за издавање грађевинске дозволе се може добити у Општинском услужном центру.

Уз захтев се подноси:

• Локацијска дозвола
• Главни пројекат у 3 (три) примерка са извршеном техничком контролом (израђује га овлашћени пројектант, тј. привредно друштво или друго правно лице уписано у одговарајући регистар за обављање тих послова)
• Доказ о праву својине, односно праву закупа на земљишту и то:
а) извод из листа непокретности (Служба за катастар непокретности Жагубица, Улица Партизанска број 2, Канцеларија број 1),
• Доказ о уређењу односа у погледу плаћања накнада за уређење градског грађевинског земљишта (ЈП Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица, Улица Партизанска бб),
• Решење о промени намене пољопривредног земљишта
• Доказ о уплати административне таксе

- Републичка административна такса у износу од 370 динара за економске објекте и 720 динара за остале објекте на жиро рачун бр: 840-742221843-57, са позивом на број 35-118, по моделу 97.
- Општинска административна такса од 900 динара на жиро рачун бр. 840-742251843-73, са позивом на број 35-118, по моделу 97.


Детаљне информације се могу добити у Општинском услужном центру
Контакт ТЕЛЕФОН 012/ 643-172

.

Скупштина Општине Жагубица

Трг Ослобођења 1

012/7643-153

opstinazagubica@ beotel.net

Logo donji