Информације о локацији

Informacija o lokaciji sadrži podatke o mogućnostima gradnje na katastarskoj parceli na osnovu planskog dokumenta i može se dobiti u kancelariji Opštinske uprave broj 7. 
 
Zahtev za izdavanje informacije o lokaciji se takođe može dobiti u kancelariji broj 7.
 
Uz zahtev se podnosi:
 
•    Kopija plana parcele (Služba za katastar nepokretnosti Žagubica, Ulica Partizanska broj 2, Kancelarija broj 1),
•    Dokaz o uplati administrativne takse.
 
-    Republička administrativna taksa u iznosu od 400 dinara na žiro račun br: 840-742221843-57, sa pozivom na broj 35-118, po modelu 97.
-    Opštinska administrativna taksa u iznosu od 300 dinara, na žiro račun br: 840-742251843-73, sa pozivom na broj 35-118, po modelu 97.
 
Detaljne informacije se mogu dobiti u kancelariji broj 7 (kontakt telefon 060/20-21-018 i 012/7643-153).

.

Скупштина Општине Жагубица

Трг Ослобођења 1

012/7643-153

opstinazagubica@ beotel.net

Logo donji