Штампа

Обнова породичних објека након поплаве

На основу Закона о обнови након елементарне и друге непогоде и државног Програма помоћи  и обнове оштећених породичних, стамбених објеката у својини грађана који чини саставни део Уредбе о утврђивању државног програма помоћи и обнове, комисија за процену штете од ел. непогоде општине Жагубица спровела је поступак доделе државне помоћи .

На основу поднетих 136. пријава које су поднете од стране грађана за штете на грађевинским, односно породично - стамбеним објектима надлежна комисија је извршила процену и категоризацију штете које су верификоване од стране Канцеларије за управљање Јавним улагањима.  До сада је донето 111 решења којима се одобрава исплата држ. помоћи од износу од 120, 200 и 250 000 динара у зависности од категорије оштећења.

Канцеларија за управљање јавним улагањима је по правоснажности ових решења започела исплату држ. помоћи и до 29. марта извршила 34 исплате држ. помоци на текуће рачуне странака у укупном износу од 5 610 000 динара. 

Динамика исплате након завршеног поступка пред Oпштинском управом општине Жагубица и павоснажности осталих решења зависиће од Канцеларије за управљање Јавним улагањима, а сигурно је да ће сви грађани који имају право на помоћ исту добити у складу са наведеним прописима.